Начало | Общи условия

Общи условия

I. Условия за ползване
Моля, да се запознаете детайлно с общите условия за ползване на интерактивната социална медия (информационния портал) „ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ“ с домейн „четвърта-власт.онлайн“. Настоящите условия представляват ДОГОВОР между Вас и медията.

По смисъла на тези условия, всяко лице ползващо услугите на портала е ПОТРЕБИТЕЛ. В зависимост от начина на ползване всеки ПОТРЕБИТЕЛ има различно ниво на достъп от четене до публикуване и редактиране на статии, новини, коментари и всякакъв друг вид текстове, което възбужда и различна степен на лична отговорност.

II. Правила
Всеки ПОТРЕБИТЕЛ с ползването на интерактивната социална медия (информационния портал) „ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ“ приема да спазва следните правила за ползване:
– При публикуване на авторски статии, новини, коментари, както и всякакъв друг вид текстове ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорността за написаното от него изцяло и само на своя отговорност;
– ПОТРЕБИТЕЛЯ спазва добрия, етичен тон, гарантиращ спазване на социално изградените норми на поведение;
– ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да ругае, псува и използва обидни за други лица епитети, обръщения, сравнения и пр.;
– ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да пише само и единствено на официалния за Република България език, а именно Български;
– ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да пише изключително, само и единствено на КИРИЛИЦА – в статии, анализи, публикации, коментари и пр.;
– ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да НЕ публикува информация с невярно съдържание;
– ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да проверява всяка информация преди да я публикува;
– ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да се запознае и спазва законите за авторските права преди и при разпространяване на информация.
– Всяко не регламентирано разпространяване на данни и информация е за сметка на субекта, който я е публикувал. Редакторския екип съблюдава само стилистиката и граматиката на публикацията.

Всяко не спазване на условията за ползване е нарушение на ДОГОВОРА между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ“. И/ или при действия уронващи авторитета и доброто име на медията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, интерактивната социална медия „ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ“ има право да забрани/откаже достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

„ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ“ е интерактивна социална медия с отворен достъп да ползване и публикуване на данни и информация. Медията е отворен, социален проект, от което следва, че всяка публикация от трето лице през платформата „четвърта-власт.онлайн“ е лично действие, което не засяга и не буди отговорност за „Делта Шипинг Сървисис“ ЕООД.
Всяко злонамерено действие, изразяващо се в публикуване на невярна, обидна, нецензурна или противоречаща на законите и социалните норми, регистрирано/ открито от редакторите може да бъде подадено като сигнал към съответните компетентни органи.

„Делта Шипинг Сървисис“ ЕООД, в качеството си на създател на интерактивната социална медия „ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ“ запазва правото си да изтрива и ограничава данни и информация, ако те противоречат на идеологията на собственика и редакторския екип.

III. Авторски права
Всички права върху информацията в медията, името на медията, домейни и пр. са запазени по надлежния ред, чрез патенти и съобразно закона за авторските права. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия „Закон за авторското право“ и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и буди гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство.
Всеки има право да цитира информация от ресурсите на медията, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване и всяка друга форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на „Делта Шипин Сървисис“ ЕООД, е забранено.

Отговорността на „ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ“
Интерактивната социална медия, собственост на „Делта Шипинг Сървисис“ ЕООД носи отговорност само за информация, публикувана от нейни служители и/или щатни, хонорувани автори.
„Делта Шипинг Сървисис“ ЕООД НЕ носи отговорност за публикуваните от ПОТРЕБИТЕЛИ данни и информация. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ носи лична отговорност за действията си.
„Делта Шипинг Сървисис“ ЕООД е собственик на авторските права за значи, имена, текстове и пр. и всяка тяхна употреба от трети лица е обект на престъпление по смисъла на „Закон за авторските права“ и буди наказателна отговорност.

IV. Ограничения
Публикуването на информация в интерактивната социална медия става по преценка на редактора. Като отговорността за информацията остава в автора й.

На категорично строги ограничения подлежат всички текстове в полза, пропаганда и подкрепа на:
– Каузи, събития и пр. организирани от съмнителни субекти с предполагаема задкулисна подкрепа от политически „елити“;
– Всичко извън безкористната идеология за социално значими действия на редакторския екип ще бъде ограничено.
– Организации, инициативи, личности и всички останали форми за прокарване на користни цели, прикрити зад борба свобода, права, социални, религиозни и етнически несправедливости!

V. Други
„Делта Шипинг Сървисис“ ЕООД си запазва правото да променя условията за ползване без да уведомява изрично потребителите за промените. Всички промени влизат в сила от обявяването им на сайта.