Начало | Икономика | Национална | България подобрява позицията си в световната икономика, отчита Доклад за глобалната конкурентоспособност

България подобрява позицията си в световната икономика, отчита Доклад за глобалната конкурентоспособност

пари 2

Според Доклад за глобалната конкурентоспособност 2016-2017 г. на Световния икономически форум-Давос България прави сериозна крачка напред – за една година тя преминава от 54-то на 50-то място сред 138 държави, включени в изследването. След 2011 г. страната се придвижва се от 74-то до 50-то място, съобщи БТА, като цитира Центъра за икономическо развитие, партньор на Световния икономически форум.

Нивото на индекса се повишава от 4.32 /максимална стойност 7/ до 4.44. България изпреварва редица страни от ЕС: Словения /56-та/; Румъния /62-ра/; Словакия /65-та/; Унгария /69-та/; Хърватия /74-та/. От държавите, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., по традиция най-добре се представя Естония, която е 30-та, а непосредствено след нея е Чехия.

В световен мащаб най-конкурентоспособни остават Швейцария, Сингапур и САЩ.

Глобалният индекс за конкурентоспособност се формира на базата на 12 фактора, които обхващат цялостното икономическо и социално развитие на страните. През последната година България отбелязва напредък почти по всички фактори. Успоредно с това, дори и при факторите, които в най-голяма степен допринасят за напредъка, продължават някои негативни тенденции.

Факторите, които влияят в най-голяма степен за доброто позициониране, са технологичната готовност /38-мо място/, макроикономическата стабилност /42-ро място/, пазара на труда /54-то място/, степента на развитие на бизнеса /79-то място/ и иновативността на бизнеса /65-то място/.

Факторът, който дърпа страната назад в класирането, е състоянието на институциите.Той по традиция е неблагоприятен за България – страната заема едва 97-мо място с ниво на индекса от 3.5.

Трябва да се отбележи обаче, че през настоящата година България се придвижва от 107-мо на 97-мо място, което означава, че има някои позитивни промени, посочват от Центъра за икономическо развитие.

Най-негативни са оценките за съдебната система и недостатъчната й независимост – едва 110-то място; липса на прозрачност в правителствената политика – 111; плащане на подкупи – 87; престъпност – 118 и така нататък.
Тези оценки не са новост – България получава сериозни критики по отношение на съдебната система и разпространението на корупцията. Това е една от основните причини за проблемите в икономиката и обществото. От години тези негативни резултати са факт и явно мерките, които се предприемат не са достатъчни. Необходима е много по-голяма прозрачност, по-малко корупция, реален диалог с гражданското общество и бизнеса, дискусии и съвместно решаване на проблемите, пише в съобщението но Центъра за икономическо развитие.

Що се отнася до пречките за развитието на бизнеса, категорично на първо място е поставена корупцията. Следват недостатъчна квалификация на работната ръка, неефективна инфраструктура, затруднен достъп до финансиране и неефективна държавна администрация.

Сред факторите, които определят добрите позиции на страната, на първо място е технологичната готовност. Тя включва множество количествени показатели, които имат високи стойности. Става дума за: индивидуални интернет потребители /56 на сто от населението/; брой абонати на широколентов интернет /22 на 100 души и 41-мо място/; висока скорост на интернет – 23-та позиция; брой мобилни абонати /81 на 100 души от населението и 27-мо място/.

България има добри резултати и по отношение на макроикономическата стабилност, като се придвижва от 53-то до 42-ро място. Тези позиции са свързани с държавния дълг като процент от БВП – 26.9 на сто и 26-то място; ниво на националните спестявания /23.5 на сто от БВП/, нисък бюджетен дефицит; ниска инфлация, сравнително добър кредитен рейтинг и др.

България се придвижва напред и по отношение на фактора „Пазар на труда“ – от 68-ма до 54-та позиция. Отчита се гъвкавост при определяне на трудовото възнаграждение. Високо се оценява участието на жените в работната сила, където България заема 35-та позиция. Ниски остават оценките за производителността на труда, неспособността на бизнеса да назначава професионални мениджъри, както и изтичането на талантливи и висококвалифицирани хора от страната.

Изключително добра новина, според експертите на Центъра за икономическо развитие, е, че България отбелязва прогрес по отношение на степента на развитие на бизнеса – тя се придвижва от 98-мо до 79-то място. Добре оценено е качеството на местните доставчици, има прогрес по отношение на опитите за създаване и развитие на клъстери. Ниско оценени са фирмените политики за обучение и квалификация на персонала, липсата на ефективни маркетингови стратегии, отсъствието на желание за делегиране на права на подчинените.

България показва напредък и по отношение на иновативното развитие – скок от 94-та до 65-та позиция. През последните години българският бизнес отдава все по-голямо значение на иновативното развитие. По-добри са позициите по отношение на разходите за научни изследвания и общия капацитет за иновации. Слабо остава сътрудничеството между бизнеса и научните организации – 74-то място, посочват от Центъра за икономическо развитие.

Регал