Начало | Бизнес | Събития | Парламентът прие промени за ограничаване на злоупотреби при вписвания в Търговския регистър

Парламентът прие промени за ограничаване на злоупотреби при вписвания в Търговския регистър

брра

Парламентът прие на първо четене промени в Търговския закон, внесени от Министерския съвет, целящи да ограничат случаите на злоупотреби при вписвания, заличавания и обявявания в търговския регистър, съобщи БТА. В мотивите на вносителя се посочва, че промените се предлагат във връзка с множество сигнали до Министерството на правосъдието по отношение на т.нар. кражби на фирми.

Предвижда се ограничаването на злоупотребите да стане чрез въвеждане на две последователни нотариални удостоверявания – на подписа и на съдържанието на документи, отразяващи прехвърлянето на предприятие или дружествени дялове, протоколите от заседанията на общите събрания, решенията за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, избор на управител и документи, удостоверяващи разпореждане с недвижими имоти.

Според промените длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията ще извършват задължителна проверка за наличността на заверените нотариално документи в електронната система на Нотариалната камара, като се урежда и тяхната административно-наказателна отговорност.

В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че законопроектът съдържа и промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с които се урежда изчисляването на проста такса при заверката на подпис и на съдържание и се вменява задължението на нотариусите да съхраняват оригинали от подадените за заверка документи.

С предлаганите промени се създава част пета в Търговския закон с наименование „Производство по стабилизация на търговец“, като подробно се уреждат основанията за откриване на производство по стабилизация, неговото прекратяване, отхвърляне и обжалване, хипотезите, при които производството е неприложимо и правата и задълженията на всички страни и участници. Изчерпателно са разписани всички стъпки по изготвяне и утвърждаване на плана за стабилизация, неговото действие спрямо заинтересованите страни, както и последиците от производството по стабилизация върху евентуална съдебна процедура по несъстоятелност.

По отношение производството по несъстоятелност законопроектът въвежда презумпции за неплатежоспособност, чиито цели са да улеснят доказването на състоянието на неплатежоспособност и да ускорят производството.

Проектът на закон включва още уеднаквяване на уредбата на осребряването в производството по несъстоятелност с уредбата на публичните продажби по реда на Гражданския процесуален кодекс, чрез освобождаване на купувача от задължението за внасяне на пълната продажна цена, когато има насрещно вземане, и възможността за участие на самите кредитори при осребряване на имуществото, като се гарантира възможността да възразят и да обжалват сметката за разпределение.

Регал