Начало | Бизнес | Анализ | Формата или опаковката на продукта може да бъдат регистрирани като 3D марка

Формата или опаковката на продукта може да бъдат регистрирани като 3D марка

The Smiley Company 1

Иновативните форми на продуктите или техните опаковки са обект на защита като промишлен дизайн. Чрез него се защитават основно икономическите интереси на притежателя на продукта да има монопол върху външния му вид за определен период, в който да може да възвърне инвестициите, които е направил. След като изтече въпросният период, външният вид на продукта попада в публичния домейн. Временният характер на монополна защита (до 25 години) е с оглед на обществения интерес – да не се задържа развитието в дадения сектор. Подобна е логиката и зад патентите за изобретения, при които монополната защита също е неограничена – до 20 години.

При определени обстоятелства обаче външният вид може да бъде възприеман от потребителя не само като форма на продукт с функционално или декоративно значение, но и като означение за търговския произход на продукта. В тази си роля дизайнът

Подлежи на защита и като търговска марка

В този случай става дума за т.нар. 3D марки, които представляват формата на продукта или неговата опаковка.

Търговската марка има мисията да защитава не само интересите на притежателя си, но в още по-голяма степен и тези на потребителите – да им гарантира сигурност за произхода на стоките, които купуват. Затова и за търговска марка законодателството предвижда неограничена защита, която се изразява в подновяване на всеки 10 години за неограничен период от време.

Неограниченият характер прави получаването на защита на формата и опаковката на продукта като 3D марка много привлекателно. Има и още едно предимство – за да бъде регистриран промишленият дизайн, се изисква той да е нов и оригинален, т.е. да не са известни предходни дизайни, които са идентични или не създават различно цялостно впечатление. За регистрация на търговска марка изискване за новост няма.

Не всяка форма на продукт обаче може да бъде регистрирана

Като търговска марка. Форми, в които няма нищо характерно и не се различават съществено от наличните на пазара, не могат да получат защита, защото нямат отличителна способност. Изключение са случаите, в които те са придобили отличителна способност в резултат на използване и налагане в съзнанието на потребителя.

Не подлежат на регистрация като марки и формите, които произтичат единствено от естеството, техническата функция или стойността на стоките. Такива форми не могат да бъдат регистрирани или ако са регистрирани, подлежат на заличаване, дори и да са придобили отличителен характер в резултат на използване.

Има интересни решения на Съда на ЕС за 3D марките, които залагат критериите за преценка на функционалното предназначение и отличителната способност на формата и опаковката на продукта.

Казусът Lego

legoПрез 1999 в Службата на ЕС по интелектуална собственост (тогава Ведомство за хармонизиране на вътрешния пазар) се подава искане за заличаване на европейска марка за формата на тухличка от конструктор. Искането е на основание, че „марката не подлежи на регистрация, тъй като се състои изключително от формата на продукта, която произтича от естеството на самата стока и е необходима за постигане на определен технически резултат„.

Искането е уважено и марката е заличена. Мотивите на решението са, че всички характеристики на формата са чисто функционални. На втора инстанция Апелативният борд потвърждава решението, отхвърляйки като ирелевантен аргумента на притежателя на марката, че тя е придобила отличителност в резултат на използване. В допълнение бордът отбелязва, че червеният цвят е твърде незначителен детайл, за да добави отличителност и да позволи на формата да бъде възприета като единствено функционална. След още две инстанции решението за заличаване на марката е потвърдено. В решението си от 14 септември 2010 Съдът на ЕС отбелязва:

„Когато формата на продукт включва единствено техническо решение, което е разработено и вероятно защитено от патент, защитата върху тази форма след изтичане на закрилата на патента би довела до съществено и трайно задържане на останалите участници на пазара.“

Дори и да е станала отличителна в резултат на използване, формата на продукта, която е необходима за постигане на технически резултат, не подлежи на защита като търговска марка. Доколкото всички основни характеристики на формата изпълняват техническа функция, присъствието на маловажни такива остава ирелевантно.

Казусът Kit Kat

kitkatОт миналата (2015) година е тълкувателно решение по случая с формата на десерт на Kit Kat. То е в резултат на запитване на английския съд, пред който в момента се гледа дело за искане за отхвърляне на заявка за марка на Kit Kat.

В решението Съдът на ЕС отбелязва следното:
„За марка, която се състои от формата на стоката, следва да бъде отказана регистрация, ако от нея произтича естеството на самата стока или тя е необходима за постигане на технически резултат, или тя придава значителна стойност на продукта. Всяка една от изброените хипотези трябва да е напълно приложима към формата, за да бъде отказана на това основание от закона.“

За да получи регистрация марка, която е придобила отличителна способност в резултат на използване, без значение дали използването е като част от друга регистрирана марка или съвместно с нея, заявителят трябва да докаже, че релевантният кръг потребители възприемат стоките, означени само с тази марка, като произтичащи от определен търговец.

Начинът, по който Kit Kat използват марката, е с присъствието на надпис (регистрирана марка) Kit Kat върху блокчетата. За да получат регистрация за формата, Kit Kat ще трябва да докажат, че значителна част от потребителите биха – без вероятност от объркване, познали търговския произход на десерта единствено по заявената форма, без присъствието на означението Kit Kat върху нея.

Казусът с „бисквитките на The Smiley Company“

The Smiley CompanyВ още един случай с форма на продукт за хранителни продукти Съдът на ЕС в решение от 7 октомври 2015 потвърждава Решения на експертизата и на Апелативния отдел на Службата на ЕС за ИС за отхвърляне на 3D марка.

Марката в случая представлява формата на продукта (бисквитка) и включва стандартна кръгла форма, върху която е представено усмихнато лице. Усмихнатите лица, сърцевидните и геометричните форми са широко разпространени и използвани за декорация елементи, напомня съдът. Ето защо потребителят ще възприеме, че елементите и формата като цяло изпълняват декоративна функция. За марката няма доказателства за придобита отличителност. Съдът напомня практиката досега, а именно:

Въпреки че критериите за преценка на отличителната способност на марка, която представлява формата на продукта, не са по-строги от тези за други видове марки, за подобни знаци е по-трудно да бъде установена необходимата степен на отличителност, тъй като потребителят ги възприема с функционално, естетическо или декоративно предназначение, а не като означение на търговския произход.“

За да бъде призната отличителна способност, формата трябва да се отклонява съществено от известните и разпространените на пазара или да е придобила отличителност в резултат на използване.

В заключение може да кажем, че формата на продукта има потенциал да служи като търговска марка. Защитата ѝ като такава е обвързана с две важни изисквания, онагледени от споменатите примери. Първото е да не произтича единствено от естеството, техническата функция или стойността на продукта. Второто е 3D марката да притежава способността да отличава сама по себе си стоките (от стоките на другите лица в съответния сектор).

Автор: Милена Кичашка, Регал