Начало | Икономика | Национална | Местната власт става все по-зависима от централната

Местната власт става все по-зависима от централната

долар риза 1

На фона на приказките за повече независимост за общините, централизацията на местната власт в България всъщност се засилва. Общинските финанси зависят предимно от държавата и от еврофондовете и най-малко – от решения на местните власти. Това е основният извод от “Анализ на изпълнението на общинските бюджети през 2015 г.”, изготвен от Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ) и представен във вторник.

Делът на общинските бюджети в брутния вътрешен продукт (БВП) е паднал до 5.35% през 2015 г. от 5.86% през 2014 г. За сравнение нивото на този показател в ЕС е 11.60%, посочват от НСОРБ.

България значително изостава и по другия ключов показател – дял на общинските бюджети в общите публични разходи. Нивото на индикатора у нас през 2015 г. е 14.4% – най-ниското от 2008 г. насам. За сравнение в ЕС-28 стойността му е 23%.

“Тези два основни показателя, които се използват в международната практика за определяне на степента на финансова самостоятелност и на децентрализация, бележат значителен спад спрямо 2014 г., като изоставането от средното за ЕС се увеличава. Особена тревога буди делът на общинските бюджети в публичния сектор, който достига най-ниското си равнище през наблюдавания период. Намаляването както на размера, така и на дела на общинските бюджети потвърждава еднозначно тенденцията за централизация”, посочват от НСОРБ.

Трансферите от държавата представляват 53% от общинските бюджети, като 90% от въпросните преводи са с целеви характер и общините имат минимални правомощия върху тях, сочи анализът.

Собствените приходи на общините като цяло нарастват – общо с 4%, но в 87 общини има намаление заради по-ниските постъпления от общинското имущество.

Експертите от НСОРБ акцентират, че има огромни разлики между общините по отношение на капацитета им да генерират собствени приходи.

Събираемостта на основните данъци – върху имотите и превозните средства, също остава ниска – между 60 и 70%. Приходите по тези пера са се увеличили с едва 5% през 2015 г.

Над 90% от общините не са променили размерите на местните данъци през 2015 г., става ясно още от анализа на сдружението. Според него местната власт поддържа ниски или около средните ставки на най-масовите данъци – върху имотите и върху превозните средства. Ставките единствено на данъка върху сделките се доближават до максимума по закон при 65% от общините.

Събираемостта на такса “смет” е 69%. Най-висока събираемост на таксата – около 80%, се постига в случаите, когато тя се определя на база количество отпадък.

“Общините ползват дългови инструменти доста предпазливо – годишните разходи за обслужване на дълг спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия за последните три години е средно 7.66% при законово ограничение от 15%”, изтъкват още от НСОРБ.

За периода 2008 – 2015 г. собственото участие на общините в изпълнението на европроекти възлиза на около 725 млн. лв., т. е. средно по около 100 млн. лв. на година.

Наложените финансови корекции на общините заради нередности по изпълнявани от тях европроекти са достигнали 340-380 млн. лв.

“Реалното договаряне на европроекти сериозно се забавя в сравнение с предходния период и през 2016 г. можем да очакваме незначително усвояване на европейски средства от текущия програмен период”, изтъкват още от НСОРБ.

През 2015 г. над утвърдените със закона за бюджета средства общините са получили допълнително 376 млн. лв., като от тях 118 млн. лв. са за инвестиционни разходи на 58 общини, 46 млн. лв. са за преодоляване на последиците от бедствия в 107 общини, а 101 млн. лв. са за компенсиране на намалените приходи за транспорта, става ясно още от анализа.

Медияпул

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...