Начало | Икономика | Национална | Активите на пенсионните фондове растат, но приходите и печалбата спадат

Активите на пенсионните фондове растат, но приходите и печалбата спадат

пенсия 2

Активите на пенсионните фондове растат през първото тримесечие на 2016 г. въпреки спада на приходите и печалбата им.

В края на март 2016 г. балансовите активи на деветте пенсионноосигурителни дружества (ПОД) и на управляваните от тях пенсионни фондове нарастват с 2% на тримесечна и с 8,4% на годишна база до малко над 9,578 млрд. лв., показват изчисленията на Investor.bg на база предварителните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

На фона на този ръст има спад както на приходите, така и на печалбата. Общите приходи са надолу със 7,9% на тримесечна и с 12,6% на годишна база до 37,8 млн. лв. при 5% годишен спад на приходите от такси и удръжки до 33,8 млн. лв. и 49,4% годишен срив на приходите от управление на собствени средства.

До голяма степен тези понижения при приходите от такси и удръжки и от управление на собствени средства са генерирани през първото тримесечие на 2016 г., защото има спад от 5,2% и от 38,6% спрямо края на 2015 г., сочат още изчисленията на Investor.bg.

От началото на 2016 г. са в сила по-ниски такси, които събират ПОД. Например, максималният размер на удръжката от всяка осигурителна вноска бе намалена до 4,5% от 5%, а инвестиционната такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от ПОД, вече е 0,9% спрямо 1% миналата година. Тези такси и удръжки ще продължат да намаляват до края на 2020 г.

Освен това осигурените лица вече могат да избират дали да прехвърлят средствата по партидите си към Националния осигурителен институт (НОИ), като преместването на пари от втория стълб на пенсионната система от първия може да се е отразило на приходите, а и на дейността като цяло, на ПОД и по-конкретно – на универсалните и професионалните пенсионни фондове.

В комбинация с турбуленциите на финансовите пазари в първите месеци на годината приходите са намалели, съдейки по по-ниските приходи от управление на собствени средства, а са нараснали разходите за управление на собствени средства. Те са нагоре с 24,6% на годишна база до 3,6 млн. лв. на фона на спада на общите разходи от 5,6% годишно до 24,1 млн. лв.

Така в края на март нетната печалба се свива с 23% на годишна база до 13,5 млн. лв., при положение че през четвъртото тримесечие на 2015 г. пенсионните фондове инкасираха загуба в размер на 2,75 млн. лв.

 

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества
Финансови показатели Първо тримесечие на 2015 г. Първо тримесечие на 2016 г. Изменение в хил. лв. Изменение в %
Общо приходи в т.ч. 43 251 37 798 -5 453 -12,61%
Приходи от такси и удръжки 35 576 33 806 -1 770 -4,98%
Приходи от управление на собствени средства 3 699 1 873 -1 826 -49,36%
Общо разходи в т.ч. 25 512 24 095 -1 417 -5,55%
Разходи за управление на собствени средства 2 902 3 615 713 24,57%
Финансов резултат преди данъци 17 739 13 703 -4 036 -22,75%
Нетен финансов резултат 17 510 13 484 -4 026 -22,99%

През първото тримесечие на 2016 г. активите на всички пенсионни компании се покачват. Топ 3 по обем на активите формират ПОК „Доверие“ АД с 2,543 млрд. лв., ПОД „Алианц България“ АД с 2,22 млрд. лв. и ПОК „ДСК-Родина“ АД с 1,294 млрд. лв.

Най-голям относителен ръст – от 29,9%, отчита „Пенсионноосигурителен институт“ АД („ПОИ“ АД).

 

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Балансови активи на пенсионноосигурителните дружества
ПОД Първо тримесечие на 2015 г. Първо тримесечие на 2016 г. Изменение в хил. лв. Изменение в % Пазарен дял
ПОК „ДОВЕРИЕ“ АД 2 439 702 2 542 540 102 838 4,22% 26,54%
ПОД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД 2 023 611 2 220 223 196 612 9,72% 23,18%
ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД 1 130 721 1 293 452 162 731 14,39% 13,50%
ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД 1 070 740 1 129 380 58 640 5,48% 11,79%
„ЕН ЕН ПОД“ ЕАД 923 931 990 574 66 643 7,21% 10,34%
ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ 870 054 965 295 95 241 10,95% 10,08%
ПОД „БЪДЕЩЕ“ АД 169 821 195 224 25 403 14,96% 2,04%
ПОД „ТОПЛИНА“ АД 126 363 138 742 12 379 9,80% 1,45%
„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД 79 235 102 902 23 667 29,87% 1,07%
„ПОД УТРЕ“ АД – в ликвидация*
ОБЩО 8 834 178 9 578 332 744 154 8,42% 100%

* „ПОД Утре“ АД е с отнета пенсионна лицензия и от 12 ноември 2015 г. е в процес на ликвидация.

Що се отнася до нетната печалба – топ 3 отново формират ПОК „Доверие“ АД с 4,9 млн. лв., ПОД „Алианц България“ АД с 4,5 млн. лв. и ПОК „ДСК-Родина“ АД с 1,97 млн. лв.

С най-голям относителен ръст е ПОД „Бъдеще“ АД – от 74,7% на годишна база до 290 хил. лв., като заедно с ПОК „Доверие“ и „ПОИ“ АД единствени бележат подобрение на финансовия си резултат. Със загуба са само ПОД „Топлина“ АД със 133 хил. лв. и „ПОД Утре“ АД с 6 хил. лв., на което обаче през 2015 г. му бе отнета пенсионната лицензия и сега е в ликвидация.

 

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Нетна печалба на пенсионноосигурителните дружества
ПОД Първо тримесечие на 2015 г. Първо тримесечие на 2016 г. Изменение в хил. лв. Изменение в %
ПОК „ДОВЕРИЕ“ АД 4 594 4 934 340 7,40%
ПОД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД 5 438 4 461 -977 -17,97%
ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД 2 058 1 971 -87 -4,23%
„ЕН ЕН ПОД“ ЕАД 1 220 992 -228 -18,69%
ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД 3 242 906 -2 336 -72,05%
ПОД „БЪДЕЩЕ“ АД 166 290 124 74,70%
ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ 827 7 -820 -99,15%
„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД -5 62 67
„ПОД УТРЕ“ АД – в ликвидация* -181 -6 175 -96,69%
ПОД „ТОПЛИНА“ АД 151 -133 -284
ОБЩО 17 510 13 484 -4 026 -22,99%

Броят на осигурените лица продължава да се увеличава. В края на първото тримесечие на 2016 г. в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, се осигуряват 4 407 987 души. Броят им е с 2,19% повече спрямо края на март 2015 г. и с 0,48% по-голям в сравнение с края на миналата година.

Към 31 март 2016 г.  осигурените в в универсалните пенсионни фондове са 3 521 851 лица, в професионалните фондове – 280 431, а в доброволните пенсионни фондове, т.е. в третия стълб на пенсионната система, са общо 605 705 лица.

Освен това нараства и средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице. Сумата в универсалните пенсионни фондове вече е 2 223,66 лв., в професионалните фондове – 3 167,96 лв., в доброволните пенсионни фондове, е 1 390,69 лв., а в единствения доброволен пенсионен фонд по професионални схеми – 1 481,47 лв.

Автор Свилен Колев, редактор Десислава Попова, Инвестор