Начало | Общество | Обществен живот | Екофонд насърчава покупката на електромобили

Екофонд насърчава покупката на електромобили

електромобил поща

Покупката на електромобили и плъг-ин хибридни превозни средства вече ще финансира Националният доверителен екофонд, който стартира нова пилотна схема за насърчаване на електрическата мобилност. Засега по нея могат да кандидатстват само институции на централната администрация, нейните териториални подразделения и общинските администрации, тъй като наличният ресурс е само един милион лева.

Фондът ще отпуска по 20 000 лева за покупката на електрически автомобил и по 10 000 лева за закупуване на плъг-ин хибридно превозно средство, пише „Труд“.

Превеждането на средствата ще стане веднага след закупуването им, а кандидатът трябва да представи договор с доставчика на колата, избран в съответствие със Закона за обществените поръчки.
Процедурата за участие е изключително опростена – желаещите трябва само да попълнят и предоставят Формуляр за кандидатстване. В него те посочват предназначението и очаквания пробег на превозното средство, за което кандидатстват.

Водещи при класирането ще са екологичният и икономическият ефект от замяната на конвенционалния автомобил с електрически. И двата критерия зависят от очаквания годишен пробег на новия електромобил.
За улеснение на кандидатите във формуляра има вграден калкулатор, който само с нанасяне на очаквания пробег, изчислява стойността и по двата критерия.

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят превозните средства, са посочени в поканата и в оперативното ръководство на схемата. Цялата информация е качена на интернет страницата на Националния доверителен екофонд www.ecofund-bg.org.

От фонда предупреждават, че закупени превозни средства, които не отговарят на тези технически спецификации, няма да получат финансова подкрепа.
На интернет страницата кандидатите могат и да задават въпроси за схемата, отговорите на които ще бъдат редовно публикувани пак там.

Срокът за кандидатстване е до 30 май 2016 г. Класирането на проектите ще бъде готово още през месец юни, след което ще започнат тръжните процедури. Очаква се в началото на есента новозакупените електрически и хибридни коли вече да се движат по пътища в страната.

Средствата идват от търговията с емисии на парникови газове

Схемата за насърчаване използването на електрически и хибридни автомобили се осъществява в рамките на Инвестиционната програма за климата, която Националният доверителен екофонд управлява.
Тя се финансира със средствата, получени от ранните търгове на Европейската схема за търговия с емисии. През 2015 г., а и сега продължава финансирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност на държавни и общински обекти. Най-често това са училища, детски градини и ясли, читалища, спортни зали, университетски и административни сгради. Кандидатите получават до 85% от общата стойност на проектите по Програмата за климата.

Приемът на заявления по нея е постоянен и няма срок за кандидатстване. В рамките на програмата за 2015 и 2016 г. се работи по общо 66 проекта с 94 обекта. Те са на различен етап на изпълнение – някои са напълно приключили, други в момента са в изпълнение на СМР, трети сега завършват или започват тръжните си процедури за избор на изпълнители, а някои са в период на предварителен контрол. Най-често средствата се използват за топлоизолации на стени, покриви и подове, смяна на дограма, усъвършенстване на отоплителни и осветителни инсталации, монтаж на соларни или фотоволтаични инсталации.
Инвестиционната програма за климата е своеобразно продължение на успешно завършилата преди три месеца Национална схема за зелени инвестиции. Тя е финансирана със средства от споразумението между Република България и Република Австрия за продажба на предписани емисионни единици по силата на чл. 17 на протокола от Киото.

В рамките на Схемата за зелени инвестиции са реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на общо 90 публични обекта. Това е довело до намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове. Общо за програмата са постигнати 488 738 т СО2/екв. по-малко емисии на парникови газове. Спестените средства от подобрената енергийна ефективност се инвестират в нови дейности – някои от детските градини създават нови групи, училищата изграждат нови кабинети и спортна база или по-ефективна охранителна система и др.

Националният доверителен екофонд продължава да се развива като иновативен финансов механизъм в сферата на околната среда

Националният доверителен екофонд е създаден през 1995 г., за да управлява средствата от суаповата сделка между България и Швейцария „Дълг срещу околна среда“. В средата на деветдесетте години на 20 век швейцарското правителство откупува част от дълга на България към швейцарски частни банки и го „опрощава“, под условие тези средства да се изразходват за финансиране на проекти в сферата на околната среда.

До 2010 г. фондът финансира 100 екопроекта по различни приоритети на опазването на околната среда: ликвидиране на стари замърсявания, намаляване замърсяването на въздуха, опазване чистотата на водите и биологичното разнообразие. За целта фондът освен 26-те милиона лева, с които разполага, е привлякъл допълнително над 100 милиона лева инвестиции от други източници.
След споразумението с Швейцария, се осъществява споразумение със Световна банка за управление на Пилотна програма за преодоляване на екологичното замърсяване от Медодобивния комбинат в Пирдоп в процеса на неговата приватизация.

През 2004 г. НДЕФ създава свой Фонд защитени територии. Мисията му е да подпомага опазването на ландшафта, естествените местообитания и биологичното разнообразие в защитените територии на България, в съответствие с националната политика за опазване на биологичното разнообразие чрез устойчиво финансиране, допълващо бюджетните разходи на правителството и съфинансирането от донорски проекти за защитените територии./ КРОСС