Начало | Икономика | Експертни мнения | БНБ прогнозира забавяне на икономическия ръст до 2,1% през 2016 г.

БНБ прогнозира забавяне на икономическия ръст до 2,1% през 2016 г.

БНБ 1

В първите си прогнози и анализи за основните макроикономически показатели регулаторът очаква отрицателна инфлация през първото полугодие

През 2016 г. икономическият растеж в България ще се забави до 2,1%, като специфичен за годината фактор ще бъде по-ниският обем на правителствените инвестиции. Това очаква Българската народна банка (БНБ) в Икономическия преглед, който за пръв път съдържа прогнози и анализи на регулатора за основни макроикономически показатели. Те ще се публикуват два пъти годишно

Прогнозният растеж за миналата година е около 3%.

„Очакваме през 2016 г. при стабилизиране на международните цени на основните суровини да се преустанови дефлационната тенденция при потребителските цени у нас, а през 2017 г. при реализиране на допускането за увеличаване на международните цени инфлацията да започне бавно да се повишава“, пише в Икономическия преглед.

През 2017 г. БНБ очаква реалният растеж на БВП да се ускори отново до 2.8%.

Инфлация

Годишната инфлация беше отрицателна през 2015 г. – минус 0.9% в края на годината и БНБ очаква ръстът по потребителските цени да остане отрицателен и през първото полугодие на 2016 г., но с тенденция към плавно забавяне на темпа на спад.

Динамиката при инфлацията ще се определя главно от прогнозираното по-бавно понижение на цените на енергийните продукти и нарастване на някои цени в резултат от увеличението на винетната такса и акциза върху тютюневите изделия от началото на 2016 г., посочват експертите от БНБ.

„Краткосрочните конюнктурни индикатори през четвъртото тримесечие на 2015 г. дават положителни сигнали за развитието на икономиката“, пише в доклада. „Очакваното продължаващо възстановяване на търсенето на стоки и услуги при запазване на ниски цени на петрола, положителни нагласи на домакинствата и фирмите и нарастване на промишленото производство при високо натоварване на производствените мощности се предвижда да създават условия за нарастване на заетостта, доходите и инвестиционната дейност на фирмите“, казва още в текста.

Предпазливост

От друга страна обаче анализаторите посочват, че високата несигурност вероятно ще продължи да допринася за по-предпазлива инвестиционна и разходна политика на фирмите.

Съответно се очаква частното потребление да нараства на верижна база, а частните инвестиции да останат слаби през първата половина на 2016 г. Правителствените инвестиции се очаква да се понижават на верижна база през този период.

В реално изражение износът на стоки и услуги се очаква да нараства с малко по-високи темпове спрямо вноса на стоки и услуги.

Според описаната динамика по компоненти се очаква верижният растеж на БВП през първото и второто тримесечие на 2016 г. да се забави слабо спрямо отчетения през съответните тримесечия на 2015 г.

Несигурност отвън

Външната среда ще остане източник на несигурност за развитието на българската икономика през първата половина на 2016 г. През този период рисковете от по-нискът растеж на глобалната икономика са свързани главно с възможността за по-значително забавяне на растежа в някои от развиващите се икономики, както и с неяснотата относно ефектите от започналия процес на повишаване на основните лихвени проценти в САЩ.

„Ако тенденцията към понижаване на международните цени на основните суровини и на петрола продължи, то това ще създаде рискове от отчитане на по-ниска глобална инфлация от очакваната към момента“, коментират от БНБ.

Регулаторът очаква през първите две тримесечия на 2016 г. да се запази висока склонността на домакинствата към спестяване и да продължи нарастването на привлечените средства в банковата система. „Прогнозираме растежът на кредита за частния сектор бавно да се повишава в съответствие с очакванията за постепенно възстановяване на икономическата активност. Очакваме динамиката на лихвените проценти по депозитите и кредитите да остане низходяща и през първата половина на 2016 г.“, пише още в текста.

Автор: Радина Колева, Инвестор