Начало | Икономика | Експертни мнения | Бюджетният излишък към края на януари възлиза на почти 992 млн. лв.

Бюджетният излишък към края на януари възлиза на почти 992 млн. лв.

буркан банк

Излишък в размер на 991,6 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП) по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец януари 2016 г. обяви министерството на финансите, базирайки се на данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет.

Сумата се формира от излишък по националния бюджет в размер на 811,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 180,5 млн. лева.

За сравнение за януари 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 69,1 млн. лв. (0,1% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,0 процентен пункт. Подобрението в бюджетната позиция се дължи на по-високите приходи и помощи, както и на по-ниските разходи по КФП спрямо същия период на предходната година.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) за януари 2016 г. са в размер на 3 130,3 млн. лв. или 9,5% от годишните разчети. Съпоставено с предходната година приходите и помощите нарастват с 658,7 млн. лв. (26,7%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) възлиза на 2 568,3 млн. лв., което представлява 9,9% от планираните за годината приходи. Съпоставено с януари 2015 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 18,2% (395,9 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

Неданъчните приходи са в размер на 342,4 млн. лв., което представлява 7,6% изпълнение на годишните разчети. Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 219,6 млн. лв., което представлява 8,6% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2016 г. възлизат на 2 138,8 млн. лв., което е 6,1% от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП за януари 2015 г. бяха в размер на 2 402,5 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за януари 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 21,9 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство.

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2016 г. е 9,2 млрд. лв., в т.ч. 7,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,95 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Автор: Виктория Тошкова, Инвестор