Начало | Новини | Национални | Предлагат двустепенен конкурс за държавни служители

Предлагат двустепенен конкурс за държавни служители

чиновник 2

Законопроект за промяна на Закона за държавния служител предлага въвеждане на два етапа на конкурса за длъжност в държавната администрация.
Предвидено е тези етапи да са централизиран и децентрализиран. Законопроектът е публикуван на страницата на Портала за обществени консултации.

Централизираният етап ще се прави по заявка на администрациите, в които са конкурсните длъжности и в него ще участват само кандидати, които са допуснати до конкурса от конкурсната комисия.

Първият етап ще се организира и осигурява логистично от Института по публична администрация и ще се провежда чрез прилагането на професионално разработени инструменти – тестове за оценка на общите компетентности, както и тестове за установяване на основни общи познания, необходими за заемането на държавна служба, пише в мотивите на законопроекта.

Предвижда се тестовете да се състоят от отделни модули, като част от тях ще са задължителни за всички, а на други кандидатите ще се явяват допълнително, ако например желаят да кандидатстват за ръководна длъжност. Ще бъде създадена възможност кандидатите да се явяват в различни локации на територията на страната, при строго спазване на единните правила за конкурса.

Резултатите от успешно издържаните тестове ще са валидни за срок от три години от датата на обявяването им, като по този начин ще се създаде база данни от кандидати с доказано ниво на общи компетентности и познания за работа в държавната администрация. Кандидатите не могат да се явяват на тестовете повече от два пъти в рамките на една година. За осигуряване на прозрачност при централизирания етап на конкурса ще бъде разработена специализирана онлайн платформа, която ще позволява по-лесен достъп на кандидатите.

Разработването на тестовете и на платформата ще бъде обезпечено чрез финансиране по Оперативна програма „Добро управление“.

Централизираният етап ще ограничи и възможностите за нерегламентирани влияния при назначаването на държавна служба, пише в мотивите.

Вторият /децентрализираният етап/ цели да се определи нивото на специфичните компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретната длъжност и се прави от конкурсната комисия, определена от органа по назначаването. До участие в децентрализирания етап на конкурса ще се допускат само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати.

Конкурсната комисия ще преценява професионалните и деловите качества на кандидатите като прави конкурса по обявения начин (тест, практически изпит и т.н.), включително задължителното интервю, при което ще може да ползва информация за представянето на кандидата на централизирания етап.

Запазва се възможността за централизирани конкурси не само за младши експерти, но и за други длъжности, за които няма изисквания за професионален опит и ранг (инспектор, юрисконсулт, счетоводител и др.), както и за длъжности, предвидени за заемане от хора с трайни увреждания.

Предложени са и промени, насочени към по-голяма прозрачност: публикуване на обявлението за конкурса на електронната страница на съответната администрация и обявяване на класирането на кандидатите от първо до трето място на електронната страница на администрацията.

Със законопроекта се предлага първото преназначаване или преминаване на ръководна длъжност, да се извършва след успешно преминаване на тест, организиран от Института по публична администрация, за определяне нивото на общите компетентности и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности. Целта е да се осигури равнопоставеност с кандидатите, които заемат ръководна длъжност чрез конкурс.

С предложението се предлага подбор да се извършва не само при преназначаване на по-висока длъжност, но и при преназначаване на длъжност, определена за ключова в администрацията.

Предлагат се и законодателни промени, които ще ограничат назначенията без конкурс – по заместване.

В мотивите се отбелязва, че в административната практика с годините е наложен модел, при който се злоупотребява със съществуващите в Закона за държавния служител възможности за назначаване без конкурс.

По данни от Доклада за състоянието на администрацията през 2014 година от общо 10 181 назначения и преназначения на държавни служители по смисъла на Закона за държавния служител, след конкурсна процедура са назначени 1 887 служители. Почти толкова са назначени и без конкурс – 1255 по заместване на непълно работно време .

Със законопроекта се регламентира задължителното изискване заместникът на отсъстващ държавен служител да е преминал централизирания етап на конкурса, с което ще докаже, че притежава общите компетентности и основните познания, необходими за заемането на държавна служба.

Забранява се назначаването на служители на ръководни длъжности на непълно работно време, тъй като функциите на ръководство се осъществяват по отношение на подчинени служители, които са назначени на пълно работно време.

Законодателните предложения предвиждат да се въведе използването на информационен портал за мобилност, в който ще се обявяват всички длъжности, определени за заемане по този ред. Чрез налагането на единния портал за мобилност ще се осигури пълна прозрачност и ще се улесни кандидатстването. При наличие на повече от един кандидат, органът по назначаване може да направи подбор, което ще даде възможност да се избере най-подходящият кандидат, пише в мотивите.

Създава се механизъм за нова форма, своеобразна „вътрешна мобилност“. Със съгласието на държавния служител, той може да бъде преместен за срок не повече от четири години да изпълнява друга длъжност, ако отговаря на минималните и специфичните изисквания за заемането й. След приключване на преместването държавният служител заема предишната си длъжност, а когато тази длъжност е съкратена, му се предлага друга равностойна длъжност по служебно правоотношение в същата администрация.

Предложените промени ще решат практически проблеми в администрациите, особено в случаите на ключови длъжности, които са свободни или титулярът отсъства дългосрочно, пише в мотивите./ Дир