Начало | Икономика | Национална | БВП за четвъртото тримесечие на 2015г. е 23 977 млн. лв.

БВП за четвъртото тримесечие на 2015г. е 23 977 млн. лв.

пари и злато

През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2015 г. според сезонно изгладените данни, информират от Националния статистически институт.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение достига 23 977 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 20 728 млн. лева. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.6%), което в стойностно изражение възлиза на 18 835 млн. лева.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. бруто капиталообразуването е 6 335 млн. лв. и заема 26.4% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно. През четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо третото тримесечие на 2015 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2015 г. принос за регистрирания икономически растеж имат бруто образуването в основен капитал – с 0.8%, и крайното потребление – с 0.7%. През четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.1% спрямо същото тримесечие на предходната година.

Брутната добавена стойност се увеличава с 1.3%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2.5%. Бруто образуването на основен капитал отчита нарастване през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.4%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 0.7 и 1.7%.