Начало | Бизнес | Интересно | Иновации и конкурентоспособност отваря с бюджет 20 млн. лв.

Иновации и конкурентоспособност отваря с бюджет 20 млн. лв.

иновация

Стартиращи компании, които са създадени преди не повече от три години, вече могат да кандидатстват за финансиране на иновативни проекти. Процедурата по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която ще бъдат разпределени общо 19.6 млн. лв., беше открита на 4 февруари, а предложения се подават до вечерта на 5 май. Финансирането е насочено към всякакви по размер предприятия, пише „Капитал“.

Това е втората подобна схема, открита през новия програмен период. От края на миналата година върви и събиране на проекти за внедряване на иновации на стойност близо 100 млн. лв. Предложения по нея се подават до 4 април.

Кой може да кандидатства и за какво

Кандидатите могат да участват само индивидуално, а не в партньорства с други организации. По новата процедура ще се финансират проекти, насочени към разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена (процесова) иновация. Предложенията трябва да попадат в някоя от четирите приоритетни области на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“ – информационните и комуникационните технологии, мехатрониката и чистите технологии, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите и новите технологии в креативните и рекреативните индустрии. Предимство ще имат проекти, които попадат в тези области според регионалната им специализация в иновационната стратегия (за Югозападния регион например това са всички области без мехатроника и чисти технологии).

Допустими са широк кръг от дейности – изследвания, тестове и изпитания, регистрация на патент или полезен модел, създаване на прототипи и т.н. Финансиране се предоставя и за по-нататъшните етапи като изработване на икономическа оценка, разработване на технологии за производство, пазарни проучвания и промотиране на иновативния продукт или процес.

Всяка компания може да подаде само едно предложение. Предвидените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на две години. Финансирането ще се предоставя по режим de minimis, като всеки проект може да получи между 50 хил. и 391 166 лв. Фирмите могат да получат до 90% от стойността на проекта като безвъзмездна помощ.

Промени в изискванията

Няколко промени в първоначалните документи са направени след приключилото в началото на януари обществено обсъждане. Делът от бюджета на проекта, който може да се използва за възнаграждения на квалифициран персонал, се увеличава от 50 на 60%. Причината за това е, че в области като ИКТ например разходите за персонал често са основно перо. В същото време двойно по-голям става максималният допустим размер на разходите за придобиване на машини и оборудване, като новият таван вече е 100 хил. лв. Това ще даде повече възможности на компаниите, които имат нужда да закупят лабораторно оборудване или активи за производството на иновативния продукт.

Промяна е направена и в един от много коментираните критерии поне един от членовете на екипа на кандидата да е доцент, за да получи предложението максимален брой точки за иновативен капацитет. Така според окончателния вариант на документите по-висока оценка ще получават екипи, които включват поне един доктор. „Изискването за наличие на „доценти“ поставя граници пред развитието на иновациите и задълбочава кризата с разработването им. Именно такива изисквания поставят страната ни в групата на „плахите иноватори“, пише Любомир Танев и дава примери с успешни иновативни компании като „Телерик“ и „Уолтопия“, които нямат доценти в екипите си.

Запазва се обаче изискването предприятието кандидат или неговите управители и съдружници да притежават поне един патент или регистриран полезен модел. Възраженията срещу това изискване са, че съгласно Закона за патентите компютърните програми не са изобретения и не могат да бъдат патентовани. В същото време ИКТ е една от приоритетните области, които ще се финансират по схемата. „Налага се изводът, че въпреки формалната приоритизация на информатиката изобретенията в тази област са неконкурентоспособни, тъй като специалистите, работили в сферата, не разполагат с иновации, които могат да бъдат патентовани“, пише в един от коментарите. Според управляващия орган обаче патентите са единственият белег за осъществена иновационна дейност и изграден иновационен капацитет.

Информационни дни

С откриването на процедурата от понеделник започват и информационни дни в страната. Кампанията ще се проведе в градовете Враца (8 февруари), Велико Търново (9 февруари), Варна (10 февруари), Русе (12 февруари), Бургас (16 февруари), Стара Загора (17 февруари), Пловдив (18 февруари) и София (19 февруари). Подробна информация за часовете и местата на срещите е публикувана на сайта на оперативната програма./ КРОСС