Начало | Икономика | Експертни мнения | ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика до 1.5% през 2016 г.

ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика до 1.5% през 2016 г.

лихва 1

За 2016 се очаква забавяне на растежа на българската икономика до 1.5% с отслабване на фактори като усвояването на европейските фондове, се казва в частта за България от зимните икономически прогнози на ЕК. Все пак през 2017 г. растежът ще ускори темп до 2% благодарение на засилването на вътрешното търсене.

Частното потребление в България е било потиснато през 2015 година от ограниченото увеличение на заплатите, въпреки че се е възползвало от ниската инфлация и евтините горива, се казва в прогнозите.

Очаква се показателят да нарасне от 0.7% през 2015 година до 1.4% през 2016 г. и до 1.7% през 2017 г.

При все това нежеланието да се поема риск, негостоприемната бизнес среда и ограничените притоци на чуждестранни инвестиции се очаква да свият растежа на инвестициите през 2016-17 година въпреки благоприятните условия за финансиране.

Държавните инвестиции се очаква да намалеят през 2016 година със забавянето на изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕС, след което през 2017 г. растежът им ще се възобнови.

Износът ще надвиши вноса през прогнозния период, подкрепян от по-голямото търсене от ЕС и ще доведе до положително отражение на нетния износ върху икономическия растеж.

Предприятията, работещи за износ, също се очаква да продължат да се възползват от слабото евро, към което българската национална валута е обвързана, предвид това, че значителна част от българския износ е насочен към страни извън еврозоната.

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 2.2% през 2015 г. благодарение на износа и спада на петролните котировки и въпреки по-слабата динамика на промишленото производство и търговията на дребно, според преразгледаната към повишение прогноза на Европейската комисия.

Прогнозата на ЕК е за отрицателна инфлация в България през 2016 г. (-0.1), която към края на периода ще премине в положителната зона.

Бюджетният дефицит се очаква постепенно да намалее от 2.5% през 2015 г. До 2% от БВП през 2017 г., се казва в зимните икономически прогнози на ЕК за България.

Очаква се растежът в еврозоната да се повиши до 1.7 % през тази година спрямо 1.6 % през миналата и до 1.9 % през 2017 г. Според прогнозите през тази година икономическият растеж в ЕС ще остане стабилен на равнище 1.9 %, а през следващата ще се повиши до 2 %.

Според ЕК действието на някои благоприятни за растежа фактори да се засили и да бъде по-продължително от прогнозираното. Сред тези фактори са ниските цени на петрола, благоприятните финансови условия и евтиното евро. Същевременно рисковете за икономиката стават по-отчетливи, появяват се и нови предизвикателства: забавеният растеж в Китай и други бързо развиващи се икономики, слабата световна търговия, както и геополитическата и свързаната с политиката несигурност.

Очаква се частното потребление в ЕС да остане основен двигател на растежа през тази и следващата година, подкрепяно от подобряването на състоянието на трудовия пазар и нарастващия реален разполагаем доход./ Регал