Начало | Бизнес | Анализ | beVermi – Българският модел за вермикомпост

beVermi – Българският модел за вермикомпост

Годината 2015, Месеца Ноември, Денят..20151120_122248..!

„След години на доказване, успяхме! beVermi – Българската вермитехнология се доказа, и моите любими работници живичко ни зарадваха, след добре свършената работа!

Утайките от ПСОВ, обработени и преобразени в биотор, а червеите повече от всякога!

Благодаря Ви, Български Калифорнийци, че сте ми партньори!“

Е. Енчев

 

Българският патент за вермикомпостиране в действие!

Проф. д.т.н. инж. Р. Арсов, в доклад към “Национален план за отстраняване на утайки от градски ПСОВ в България” пише:

20151120_123126“Култивираните червеи се отнасят към рода Lumbricus (Lumbriko – дъждовен червей на латински език), поради което те се наричат и “лумбрикултура”. Червеите се хранят с животински, растителни, производствени и други органични отпадъци. Екскрементите от тяхната жизнена дейност (наречени биохумус, вермикомпост или копролит) са изключително богати на хумус, който е най-добрият подобрител на почви, съдържащ всички необходими за растенията вещества.

Биохумусът е не само органичен тор, но също така и подобрител на свойствата на обработваемите почви, носител на биоактивни вещства и богат източник на природен хумус.

Възрастният червей поема за едно денонощие храна в количество, равно на неговото тегло. Около 60 % от поетата храна се отделя като екскремент (наричан още “капролит” или “биохумус”). Червените калифорнийски червеи (ЧКЧ) са изкуствена селекция, получена в резултат на многогодишно отглеждане в специални ферми”.

Разработватоката започва през 2004 г. с модел на биоинсталация, в близост до гр. София и провежда експерименти с утайки от ПСОВ и други органични отпадъци.

На тази база в средата на 2005 г. се изгражда опитна биоинсталация, съвместно с катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” към ВИАС и Софийска ПСОВ, като се провеждат опити с червен калифорнийски червей, които показват високата му адаптивност и афинитет към обезводнени утайки.

През 2006-2010 г. се проведеждат редица изпитания и експерименти с утайки от различни производствени предприятия и селското стопанство (ПСОВ Целхарт – Стамболийски, ПСОВ Астика – Хасково, ПСОВ Биовет – Пещера) и други. Доказани са предимствата на биотехнологията и се разработва промишлен модел за управление на органични отпадъци.

В резултат на дейностите, през 2011 г. е защитен и патентован промишлен модел на биоинсталация за управление на органични отпадъци и утайки от пречиствателните станции за отпадни води, чрез уникална система “beVermi” тм, която постига изключително високи резултати, съобразени с всички изисквания на нормативната уредба и възможности за обработка на неограничени количества отпадък, на достъпна цена.

20151120_122259В резултат от работата на биоинсталацията “beVermi”тм, като изходен продукт се получава органичен биотор, разрешен за употреба в земеделието с Наредба 21 от 2001 г. на МЗХ. Ние работим в пълен сихрон с изискванията на ЗУО и Наредба 3, и директивите: Директива 1999/31/ЕС и Директива 86/278/ЕИО.

В резултат на успешните си дейности, в България се предлага успешен модел за обработване и вермикомпостиране на утайките от пречиствателни станции и органични отпадъци от селско стопанство и преработвателни предприятия, чрез екологично чиста и природосъобразна биотехнология, без вредни емисии в почва, вода и въздух.

Дейностите по обработка и оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ се извършват на място на образуване на отпадъците и на регистрирани площадки, съгласно изискванията на ЗУО и на европейските директиви за органични отпадъци, и на принципите на стратегията „Нулеви отпадъци”.

С иновативната биотехнология продължава научно-изследователската работа в третиране и обработване на различни отпадъци.

Доверете се на професионалистите!

bg eco project-logo

Прочетете повече на:  http://bgecoproject.eu/