Начало | Общество | Образование | Представят проект за подобряване качеството на образование

Представят проект за подобряване качеството на образование

класна стая

Информационни дни по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ ще се проведат в Стара Загора на 3 и 4 декември. Проектът се реализира на територията на Република България, като в него са включени средищни училища от 27 области на страната, които отговарят на изискванията.

Основната цел на проекта е повишаване на качеството на образованието чрез подпомагане на процеса за ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес. Основните дейности по проекта са насочени към осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от първи до осми клас, обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „Целодневна организация на учебния процес“, както и осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища.

По време на реализиране на дейностите по проекта средищните училища се утвърдиха като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа и продължават да повишават качеството на цялостния образователно-възпитателния процес в тях.
Създаде се възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности, за развитие на личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес.
Повиши се мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес“и разработването на училищни програми за целодневно обучение.

Чрез всички дейностите по проекта се постига общодостъпно, базисно знание в средищните училища, основано на принципите на позитивното мислене, справедливостта и перспективността.

Вече четвърта година Европейският съюз финансира промяната и подобряването на качеството на образованието в средищните училища по проекта за въвеждане на целодневна организация на учебния процес. 824 училища от страната получиха финансиране за самоподготовка на учениците, дейности по интереси, спортни занимания, училищно хранене, обзавеждане на класните стаи с мебели и учебни материали, подходящи за целодневното обучение. Формираните групи за целодневна организация на учебния процес са 4 619, като в тях са обхванати 106 106 ученици. От началото на проекта до момента в дейностите по целодневна организация на учебния процес са включени над 150 000 ученици.
В изпълнение на проекта са проведени обучения на 1585 директори и служители, на 4 000 възпитатели и учители от средищните училища в страната.

В рамките на проекта, за подобряване на образователната среда е осъществена доставка в средищните училища на учебни пособия и материали, канцеларски материали и техника,учебни мебели, учебно- техническо оборудване и подходящи настилки за помещенията, където се провеждат занятията с учениците./ КРОСС