Начало | Икономика | Национална | МФ преотвори емисия левови 3год. ДЦК при доходност 0,49%

МФ преотвори емисия левови 3год. ДЦК при доходност 0,49%

държавни ценни книжа

Министерството на финансите преотвори емисия 3-годишни държавни ценни книжа ( ДЦК ) с падеж 28 януари 2018 година. На проведения на 23 ноември 2015 г. аукцион бяха предложени книжа с номинална стойност 150 млн. лв. и одобрени 26,5 млн. лева. Постигната беше среднопретеглена годишна доходност от 0,49 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 161,55 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,08.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 87 базисни пункта.
Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 92,45%, а останалата част, в размер на 7,55%, бяха закупени от пенсионни фондове./ КРОСС