Начало | Икономика | Национална | Бюджет 2016: Дефицит – 1,8 млрд. и дълг – 5,3 млрд.

Бюджет 2016: Дефицит – 1,8 млрд. и дълг – 5,3 млрд.

инвестиции
Дефицит от 1,8 млрд. лв. и максимален размер на нов дълг от 5,3 милиарда лева предвижда Бюджет 2016, който парламентът обсъжда днес на първо четене.

Дефицит от 1,8 млрд. лв. предвижда законопроектът за държавния бюджет за 2016 година. В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че отнесено към прогнозния размер на БВП дефицитът е 2.0 процента.

Бюджетното салдо се образува от дефицитните бюджетни салда на Националния бюджет в размер на – 1 649,4 млн. лв. и на Сметките за средства от ЕС в размер на 150,6 млн. лв.

В законопроекта е записано, че максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет е 5,3 млрд. лв.

В проекта се уточнява, че нов държавен дълг може да бъде поет за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително чрез Българската банка за развитие.

Не може да се поема нов дълг чрез финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно европейски регламент.

Проектобюджетът предвижда размерът на сумата на Общо приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма (КФП) за 2016 г. да е 33 015,7 млн. лв. и е по-голяма с 1 366,2 млн. лв. от сумата на ревизираната оценка на Общо приходите, помощите и даренията на КФП за 2015 г.

Повишението е резултат от увеличението на данъчно-осигурителните приходи с 1 265,6 млн. лв. и неданъчните приходи с 861,9 млн. лв. и от намалението на помощите и даренията със 761,2 млн. лв.

Горните общи размери на сумите по показателите на приходите на КФП за 2016 г. се разпределят, както следва:

Предвижда се размерът на сумата на Общо разходите и вноската в бюджета на ЕС по КФП за 2016 г. да е 34 815, 7 млн. лв. или 39,4 процента от БВП и е по-голяма с 292, 0 млн. лв. от сумата на ревизираната оценка на Общо разходите и вноската в бюджета на ЕС на КФП за 2015 г.

Сумата на увеличението на общо разходите и вноската в бюджета на ЕС за 2016 г. в размер на 292,0 млн. лв. се разпределя: – 262,1 млн. лв. за разходи и 29,8 млн. лв. за вноска в общия бюджет на ЕС.

Проектобюджетът предвижда увеличаване на средствата от държавния бюджет към бюджета на общините.

За бюджетни взаимоотношения с общините се предлага обща сума 2 662.1 млн.лв., от която за местни дейности са определени 403, 6 млн. лв. и за делегираните от държавата дейности 2 258,5 млн. лв.

Общата сума на увеличението 176,5 млн. лв. е разпределена по всички показатели на бюджетните взаимоотношения, а именно: за общата субсидия за държавните дейности 156.1 млн. лв.; за обща изравнителна субсидия 5,0 млн. лв.; трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 5,1 млн. лв. и за целевата субсидия за капиталови разходи 10,3 млн. лв.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. се правят промени в Закона за държавния бюджет за 2015 г. В доклада на бюджетната комисия се посочва, че съгласно разчетите на управляващите органи за префинансиране на разходи по програмите и за осигуряване на съответното национално съфинансиране на проектите са необходими допълнителни трансфери в размер на 714, 7 млн. лв.

Освен това ще са необходими и допълнителни средства от 110 млн. лв. за финансиране на ДДС на бенефициентите-общини по Програмата за развитие на селските райони и 110 млн. лв. допълнителни плащания по приключването на инвестиционните проекти по Оперативна програма „Транспорт“ под формата на временна финансова помощ.

Предлага се в бюджета за 2015 г. приходите да се увеличат с 832,8 млн. лв., разходите – с 387,8 млн. лв., трансферите – с 494,7 млн. лв. и бюджетното салдо – с 49,7 млн. лв. Бюджетното салдо за 2015 г. се променя, като дефицитът от 2 225,4 млн. лв. се увеличава на 2 275,4 млн. лв., увеличението на дефицита е с 49,7 млн. лв.

Стабилност, реалистичност, резултат е философията на бюджет 2016. Така определи разпределянето на държавните пари за догодина финансовият министър Владислав Горанов пред депутатите и поиска от тях подкрепа. / Дир.бг