Начало | Икономика | Национална | Пласираме нов държавен дълг в САЩ

Пласираме нов държавен дълг в САЩ

БНБ 2

България може да пласира нов държавен дълг в долари на пазара в САЩ през следващите две години. Това става ясно от Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2015-2017 г., която наскоро беше приета от Министерски съвет. Миналата година беше приета Глобална средносрочна програма на България за издаване на облигации на международните капиталови пазари. Тя предвижда емитиране на нов дълг в размер до 8 млрд. евро за периода 2015-2017 г. По силата на тази програма през 2015 г. вече бяха пласирани еврооблигации с общ обем от 3,1 млрд. евро и срок от 7, 12 и 20 години, пише“Стандарт“. Тъй като програмата е глобална, държавата може да пласира облигации както на европейския, така и на американския пазар, се посочва в стратегията за управление на дълга. Освен това може да се използват различни инструменти, валути, срокове на книжата, публичен или частен пласмент и подходящ времеви период за излизане на външните пазари. Валутен борд и фиксираният курс на лева към еврото са предпоставка за пласирането на нов дълг в евро. Но в случай на неблагоприятни пазарни обстоятелства на евровия пазар България ще може да поема дълг и в други формати и валути, пише в стратегията.

Издаването на облигации във валута, различна от еврото, предполага използване на операции за хеджиране на риска. За тази цел се прилага възприетата като стандарт при сключването на финансови договори пазарна практика на Международната асоциация за суапове и деривати (ISDA), респ. сключване на Базово споразумение (MasterAgreement) с първокласни контрагенти. Тази възможност е посочена и в проекта на бюджет за 2016 г.

Сред държавите от Централна и Източна Европа, които имат средносрочни програми за емитиране на дълг на международните пазари, са: Полша (основана през 2003 г. с обем от 50 млрд. евро), Чехия (от 2004 г. с обем от 10 млрд. евро), Литва (2013 г. с неограничен обем), Латвия (2013 г. с неограничен обем) и Румъния (2011 г. с обем от 15 млрд. евро). На Латвия и на Румъния програмите са глобални, т.е. дават възможност за пласиране на дълг и в САЩ.

Съществена промяна при търговията с държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар предвижда стратегията за управление на дълга. За да се насърчи търговията, предстои да се създаде място за търговия с ДЦК (регулиран пазар). Това ще представлява нещо като борсата за търговия с акции и корпоративни облигации.

Със създаване на организирано място за търговия на ДЦК се очаква улесняване на достъпа на по-широк кръг инвеститори, включително чуждестранни, както и насърчаване на по-нататъшната интеграция към единния европейски вътрешен пазар. Това ще повиши атрактивността на българските ДЦК-та и ще ограничи спекулативните практики, се посочва в стратегията. /БЛИЦ