Начало | Икономика | Национална | В края на август излишъкът в бюджета е 622,0 млн. лева

В края на август излишъкът в бюджета е 622,0 млн. лева

държавен бюджетПо данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет към края на месец август 2015 г. се отчита излишък по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 622,0 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 533,4 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 88,7 млн. лева. За сравнение към края на месец август 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 1 275,6 млн. лв. (1,6% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,3%. Подобрението в бюджетната позиция се дължи на ръста при приходите по националния бюджет и ръста при помощите.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 31 август 2015 г. са в размер на 21 490,9 млн. лв., или 70,8% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 2 275,8 млн. лв. (11,8%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 431,5 млн. лв. (9,5%), неданъчните приходи със 122,3 млн. лв. (5,1%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – със 722,0 млн. лв. (43,2%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец август възлиза на 16 554,1 млн. лв., което представлява 68,9% от годишните разчети. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 006,7 млн. лв., което е 68,3% от годишните разчети за 2015 г. Съпоставено със същия период на предходната година приходите в групата нарастват с 5,5%, за което допринасят основно постъпленията от корпоративните данъци, както и тези от данъка върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 8 401,4 млн. лв., което е 69,5% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 г. Постъпленията от ДДС са в размер на 5 387,4 млн. лв. или 69,6% от планираните за годината и с 541,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 31 август 2015 г. е в размер на 137,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 895,2 млн. лв. (69,3% от разчетените за годината), като спрямо август 2014 г. нарастват с 12,7% или 325,5 млн. лева.

Постъпленията от мита са 99,5 млн. лв. или 68,7% от разчета за годината и бележат ръст от 0,1% спрямо август 2014 г. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 634,1 млн. лв. или 73,2% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 4 512,0 млн. лв., което представлява 67,8% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 9,1% (375,7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 543,3 млн. лв., което представлява 76,1% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 2 393,5 млн. лв., което представлява 79,9% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец август 2015 г. възлизат на 20 868,9 млн. лв., което е 63,6% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 378,2 млн. лв. (1,8%).

Нелихвените разходи са в размер на 19 781,6 млн. лв., което представлява 64,6% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 31 август 2015 г. са в размер на 16 779,6 млн. лв. (66,5% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 002,0 млн. лв. (55,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 491,0 млн. лв. или 56,3% от планираните за 2015 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 август 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 596,3 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014, за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2015 г. е 11,1 млрд. лв., в т.ч. 10,7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2015 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика”. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети./БЛИЦ

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...