Начало | Новини | Национални | Отворено писмо от Ц.Ганев зам.кмет на район Младост, гр.Варна по темата “Максуда”

Отворено писмо от Ц.Ганев зам.кмет на район Младост, гр.Варна по темата “Максуда”

младост 2

Уважаеми Читатели,

Четвърта власт Ви предава без редакция, отвореното писмо на г-н Цончо Томов Ганев (заместник-кмет на район Младост, община Варна).

ОТВОРЕНО ПИСМО:

младост 1

До „Български Хелзинкски Комитет“, ЕИК по Булстат 831091447
седалище и адрес на управление:
град София, ул. „Върбица“ 7

ПИСМО
от Цончо Томов Ганев, в качеството си на заместник-кмет на район Младост, община Варна

 

Уважаеми г-н Кънев,

Във връзка с официалната позиция на представляваното от Вас сдружение (Публикувана на Вашата електронна страница – „Община Варна погази международното право, разрушавайки жилища в квартал „Максуда““ ), с настоящото бих искал да Ви уведомя, че преди да се започне процес по физическо премахване на незаконни постройки, администрацията на район „Младост“ е организирала множество проверки на състоянието, в което се намират тези постройки. Проверките са осъществени от квалифицирани в строителството лица. Заключенията от въпросните проверки (приложени копия) са, че така построени, постройките не отговарят на изискванията за безопасно обитаване. Следва да имате предвид, че освен чисто конструктивните отклонения са налице и такива в „инсталациите“, осигуряващи захранване с електрическа енергия.
В резултат от горното цитираните постройки представляват постоянна опасност за живота и здравето на лицата, които ги обитават или посещават.
Районната администрация не може да носи отговорност за живота и здравето на толкова човешки същества, въпреки че те сами са се поставили в описаната опасност за живота и здравето си.
Предвид на изложеното, премахването беше организирано включително поради нуждата от превенция на срутване и последиците от такова.
Ако представляваното от Вас сдружение „Български Хелзинкски Комитет“ след запознаване с приложените документи все още смята, че опасните постройки не следва да бъдат премахвани, моля приложената декларация да бъде подписана и подпечатана от Вас, в качеството Ви на представляващ, и да бъде изпратена до кметството на район „Младост“, към Община Варна, адрес: гр. Варна; ж.к. Трошево; бл.10; вх. 1;
След получаване на декларацията и предвид евентуално съгласие от Вас за носене на отговорност, може да бъде направен анализ на ситуацията и дискусии, за които ще Ви уведомим надлежно.
В случай, че не желаете „Български Хелзинкски Комитет“ да носи отговорност, считаме за коректно да се разграничите от първоначално обявената си позиция.

С уважение: Цончо Ганев

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Красимир Иванов Кънев, в качеството си на председател сдружение „Български Хелзинкски Комитет“, ЕИК по Булстат 831091447, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Върбица“ 7

1. С настоящото потвърждавам, че:
1.1 Съм получил настоящата декларация с описаните в нея приложения.
1.2 Запознал съм се с всички приложени документи.
1.3 Въпреки съдържанието на приложенията, считам, че описаните в тях постройки не следва да бъдат премахвани, а обитателите им могат да останат и да ги обитават в състоянието, в което се намират.
2. Във връзка с направените потвърждения и публичните изявления на представляваното от мен сдружение, декларирам че:
Ако в резултат на конструктивни или други описани в приложените документи причини, постройките се самосрутят, сдружение „Български Хелзинкски Комитет“ ще поеме отговорността (вкл. финансова) за всички евентуални щети и жертви.

Приложените документи съгласно точка 1. са:

1. Констативен протокол за извършена проверка на обект: Жилищна постройка находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.3517.463 по кадастралната карта на гр. Варна.
2. Констативен протокол за извършена проверка на обект: Жилищна постройка находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.3517.463 по кадастралната карта на гр. Варна.

Декларатор:
/три имена и подпис, печат на сдружението/

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...