Начало | Новини | Национални | След броени минути събарят 58 колиби в Максуда във Варна

След броени минути събарят 58 колиби в Максуда във Варна

Дългоотлаганото бутане на незаконни постройки в махалата в централната част на Варна трябва да се случи тази сутрин. На мястото ще бъдат изпратени медиатори, които да помогнат на засегнатите, както и медицински екип. От пресцентъра на Община Варна са изпратили предупредителни писма за акцията.

Издадени са 58 /петдесет и осем/ броя заповеди за премахване на незаконни строежи, на ул. „Георги Пеячевич” и ул. „Д-р Иван Селимински”.

Заповедите са издадени на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ и предоставени правомощия съгласно Заповед №1397/07.05.2014 г. на Кмета на Община Варна. Уведомени са всички заинтересовани лица, нито едно от тях не е обжалвало в законно установения срок и са влезли в сила. Последващите действия са в изпълнение на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Варна.

На основание чл. 4 от Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Варна, в тридневен срок от изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен в заповедите, служители на район „Младост“ са извършили проверка по изпълнението им. Съставени са констативни протоколи, в които е отразено, че заповедите не са изпълнение в предоставения срок за доброволно изпълнение.

В едномесечен срок от съставянето на протоколите от служители на района и служители на ОП „Инвестиционна политика“, на основание чл. 5 от наредбата, е проведено предварително проучване на незаконния строеж относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства. Резултатите от извършеното проучване са оформени в протокол.

След направена проверка от служители в Район „Младост“ – Община Варна, в НБД „Население“ се установени, че на горепосочените адреси по настоящ адрес живеят общо 520 души, а по постоянен адрес- 490 души.

Уведомени са законните представители на малолетните и непълнолетните, живеещи на горепосочените адреси, за това, че предстои принудително събаряне и има възможност за настаняване в Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица към Социален учебно-професионален център „Анастасия д-р Железкова” – гр. Варна, Дом „Гаврош“ и звено Майка и бебе в Аспарухово. До момента желание за настаняване не е заявено.

За принудителното събаряне бяха изготвени писма до „ВиК-Варна“ ЕООД, „Енерго про мрежи“ АД, „Социално подпомагане“ –Варна, Директора на Областна дирекция на МВР -Варна, Трето РПУ, ОП „Инвестиционна политика“, Областна дирекция по безопасност на храните Варна, Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ град Варна, „Център за спешна медицинска помощ“, БЧК и до законните представители на малолетните и непълнолетните регистрирани по настоящ и постоянен адрес на горепосочените адреси.

Подготвени са Протоколи Приложение №3 към чл.9 от Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Варна, Декларация, че до 1 час доброволно ще освободят сградите от собствените си движими вещи, протокол опис за вида, количеството и състоянието на изнесеното движимо имущество в случай, че не желаят сами да изнесат вещите си.

Сформирани са 7 работни екипа, като във всеки екип има и по един служител по чл.223 от ЗУТ. Същите следва да изпълнят дейностите по чл.9 и чл.10 от Наредбата, а именно: Всеки екип преди започване на принудително изпълнение на заповедите за премахване, съвместно с изпълнителя на принудителното премахване на незаконните строежи, в присъствие на представители на дружествата, доставчици на вода и енергия и органите на МВР, съставят протокол за състоянието на всеки незаконен строеж, предмет на горецитираните заповеди (протокол – приложение № 3 от наредбата).

В случаите, когато незаконният строеж не е освободен доброволно от наличните пожаро или взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа от тях. За тази цел всеки от работните екипи се разпределя по незаконните строежи, за които има съставен протокол и съвместно с ОП „Инвестиционна политика“, в присъствие на служители от органите на МВР, съставят протокол-опис за вида, количеството и състоянието на изнесеното движимо имущество. Протокол-описът се съставя в четири еднообразни екземпляра – по един за Район „Младост“, ОП „Инвестиционна политика“, органите на МВР и собственика на движимите вещи.

Проведени са разговори с всички уведомени по горе институции и е потвърдено, че ще изпратят на 20.08.2015 г. в 8.30 часа техни представители.

На място ще присъстват 6-ма медиатори от ромски произход. Осигурени са 2000 бутилки минерална вода, които бъдат раздавани от служители на БЧК. На място ще има медицински екип и линейка.

Източник: БЛИЦ

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...