Начало | Новини | Национални | Всички области в страната с отрицателен прираст през 2014-а

Всички области в страната с отрицателен прираст през 2014-а

демографска криза

Всички области в страната имат отрицателен прираст през 2014 г. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.2‰), Сливен (-2.5‰) и Кърджали (-2.6‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин-минус 15.2‰, следвана от областите Монтана (-12.8‰) и Габрово (-11.6‰). Над минус 10.0‰ е и естественият прираст в областите Плевен, Враца, Ловеч, Кюстендил (-11.4‰) и Перник.

Текущата демографска ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата и детската смъртност.
Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отбележат увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност на живота на населението.
В регионален аспект, делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (27.9%), Габрово (26.7%) и Ловеч (25.6%), като за Кюстендил е- 25. 3%. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) -16.5%, Благоевград -17.5%, Варна и Бургас -съответно 17.6 и 17.7%.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен -18.0%, и Бургас -15.2% от населението на областта. Общо в шестнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово -11.3%, следвана от област Смолян -11.5%, и областите Перник и Кюстендил -съответно 11.8 и 11.9%.

Най-малка по брой на населението е област Видин, в която живеят 93 361 души, или 1.3% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) -1 316 557 души (18.3%). В Кюстендилска област живее 1.8% от населението на България.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен -12.4‰, София (столица)-10.5‰, и Бургас -10.2‰.

Освен в тези три области по-висока от общата за страната е раждаемостта в областите Варна, Ямбол и Пловдив- по 9.8‰, следвани от Пазарджик, Стара Загора и Кърджали -съответно 9.7, 9.5 и 9.4‰. Във всички останали области раждаемостта е по
-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян (6.4‰), Габрово (6.6‰) и Видин (7.0‰). Данните на НСИ за Кюстендил- 7.6‰.
С най- висока смъртност в страната са областите Видин -22.2‰, и Монтана -21.3‰, следвани от Враца (19.3‰) и Ловеч (19.1‰) и Кюстендил- 19,0‰.

Девет са областите със смъртност, по-ниска от общата за страната, като най-нисък е този показател в областите София (столица) -11.7‰, Кърджали -12.0‰, Варна -12.5‰, и Благоевград- 12.9‰, съобщава Дарик.

Източник: КРОСС